descriptionПро раду supervisor_accountЧлени ради calendar_todayЗаходи createЗвернення assignmentДокументи new_releasesНовини photo_size_select_actualФото perm_contact_calendarКонтакти

Угода про співробітництво між ВРЦіРО та МОЗ України

У Г О Д А
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
між Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій
та Міністерством охорони здоров'я України

Всеукраїнська Рада Церков та релігійних організацій (в подальшому – ВРЦіРО), в особі Чергового Головуючого, і Міністерство охорони здоров’я України (в подальшому – Міністерство), в особі Міністра охорони здоров’я України Князевича Василя Михайловича (далі – Сторони), прагнучи до врегулювання засад взаємодії у справі гуманізації медичної опіки на основі поваги прав та гідності людини; традиційних духовних, морально-етичних та культурних цінностей; усвідомлюючи взаємну відповідальність за оздоровлення українського суспільства, уклали цю Угоду (в подальшому – Угода) про наступне.

1. Загальні положення

1.1. Укладаючи цю Угоду, Сторони діють на засадах соціального партнерства, прагнучи використовувати свої можливості й досвід, для відродження здоров’я українського народу, проголошуючи та захищаючи необмежену цінність та гідність кожної людської особи від моменту зачаття до природної смерті; та підкреслюючи зцілюючу, підтримуючу та примиряючу силу релігійної віри.

1.2. Метою цієї Угоди є узгодити принципи, напрямки та форми співпраці Сторін, спрямованої на гуманізацію медичної сфери шляхом формування ціннісних та морально-етичних орієнтирів і надання духовно-психологічної допомоги та задоволення релігійних потреб працівників та пацієнтів медичних установ.

1.3. Співпраця Сторін здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», інших законодавчих та нормативно-правових актів України, а також до міжнародних правових актів, що ратифіковані Україною.

2. Співпраця Сторін

2.1. Сторони провадять співпрацю за такими напрямками: - пропагування загальнолюдських цінностей та ідеалів, високоморального, відповідального, суспільно-корисного і здорового способу життя; - благодійна допомога, інформаційна й духовно-просвітницька діяльність, спрямовані на подолання відчуження, соціальної ізоляції осіб; - розробка та реалізація програм профілактики ВІЛ/СНІДу, алкоголізму, наркоманії, залежності від інших психоактивних речовин; - підготовка методичних рекомендацій для надання духовно-психологічної підтримки, задоволення потреб у здійсненні Св. Таїнств та інших релігійних обрядів; - залучення можливостей доброчинних інституцій та окремих жертводавців для надання благодійної допомоги; - облаштування каплиць та молитовних кімнат на території установ задля створення належних умов реалізації релігійних потреб; - створення та підтримка діяльності центрів медико-соціального патронажу осіб і госпісів; - розробка та викладання навчальних програм гуманітарних дисциплін (культурологія, етика); - проведення конференцій, науково-практичних семінарів та інших освітніх заходів.

2.2. Сторони докладатимуть зусилля для вдосконалення українського законодавства шляхом спільної розробки та внесення у встановленому порядку пропозицій щодо змін законодавчої та нормативної бази у біоетичній сфері та з метою забезпечення прав, законних інтересів пацієнтів та персоналу, щодо задоволення їхніх релігійних потреб.

2.3. Для здійснення цієї Угоди створюється Громадська рада при Міністерстві охорони здоров’я України з представників Сторін. Діяльність Громадської ради регламентується окремим Положенням. Положення та персональний склад Громадської ради затверджується Міністром охорони здоров’я України після погодження з представниками Церков та релігійних організацій України.

2.4. З метою реалізації положень Угоди Сторони можуть створювати інші робочі групи та комісії.

3. Заключні положення

3.1. Угода може змінюватися і доповнюватися за взаємною домовленістю Сторін у зв'язку зі внесенням змін до чинного законодавства, при цьому кожна з Сторін повинна внести свої пропозиції на загальний розгляд.

3.2. Сторони можуть встановлювати порядок реалізації цього документу шляхом введення в рамках Угоди додаткових договорів та угод на місцевих рівнях, що їх підписують представники Церков та релігійних організацій і територіальних органів управління Міністерства охорони здоров’я України чи медичних освітніх закладів.

3.3. Угода набирає сили з моменту її підписання та діє протягом п'яти років.

3.4. Угода автоматично продовжується на наступний п'ятилітній термін, якщо жодна зі Сторін не заявить про протилежне не менш як за шість місяців до закінчення відповідного періоду і не повідомить іншу Сторону про свій намір.

3.5. Угода складена у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу.

ЧЕРГОВИЙ ГОЛОВУЮЧИЙ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ РАДІ ЦЕРКОВ І РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

МІНІСТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

В.В.НЕСТЕРУК В.М.КНЯЗЕВИЧ

Підписано 16 грудня 2008 року у м. Києві